KVKK METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak
anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel
Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla
aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. Maddesinde yer
alan “ Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü “ başlıklı maddesi uyarınca: veri
sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu
verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme
süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en
şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel
Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi” de kapsamaktadır.